COVID-19
GIÁO DỤC & CHÍCH NGỪA

Đại dịch COVID-19 đã khiến cuộc sống của những cá nhân và gia đình dễ bị tổn thương trở nên khó khăn hơn. Với sự tài trợ từ Cơ Quan Quản Lý Tài Nguyên & Dịch Vụ Y Tế (HRSA), mục tiêu của chúng tôi là chích ngừa và giáo dục cộng đồng địa phương về vắc-xin COVID-19..

SỰ KIỆN SẮP TỚI

Buổi chích ngừa COVID-19 sắp tới sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 3 tháng 6 năm 2022 tại trung tâm Eden. Chúng tôi chỉ chích vắc-xin Pfizer. Quý vị nào có hẹn trước sẽ tiện lợi hơn, nhưng chúng tôi cũng chích ngừa ngay hôm đó cho những quý vị không có hẹn.

BPSOS cũng hỗ trợ những người trên 50 tuổi hoặc khuyết tật để có phương tiện đi lại đến buổi chích ngừa này. Vui lòng gọi số của chúng tôi (703) 538-2190 để biết thêm thông tin. 

On August 14th, BPSOS, with our partners Giant's Pharmacy, has conducted a COVID-19 vaccine clinic in Washington DC. 

The clinic was hosted at Giac Hoang Pagoda, which is a popular place of worship for Vietnamese Buddhists. At the clinic, BPSOS program coordinators provided language interpretation and assisted with registration and flow control.

We also had 4 radio talkshows last month, where we updated more than 3000 listeners on current COVID-19 news. Our program coordinators also conducted targeted outreaching via multiple channels and attended many webinars to learn and share COVID-19 updates to the community. There were several volunteers who heard of us and wanted to join us to help with the clinics as well as other programs. 

BPSOS also assists people over 50 year-old or have a disability with a mean of transportation to come to this event. Please call us at (703) 538-2190 for more details. 

8_14_flyer.png

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC
từ tháng 10/2021

Kid Getting Vaccinated

600

cá nhân đã chích ngừa mũi đầu tiên và mũi tăng cường

Mother with her Child

150

gia đình nhận được bộ dụng cụ xét nghiệm COVID tại nhà miễn phí

Elbow Greetings

16

buổi chích vắc xin
và tặng bộ thử nghiệm COVID-19

Eden Center Vaccine Clinic: Getting People Vaccinated by Removing Language and Cultural Barriers!

Collaboration between community partners, Boat People SOS (BPSOS), ENDependence Center of Northern Virginia (ECNV),Giant Pharmacy, and the Fairfax County Health Department led to a successful COVID-19 vaccine clinic. 

ĐỐI TÁC

BPSOS chân thành cảm ơn các tổ chức này đã giúp đỡ chúng tôi trong chương trình Nhận Thức về COVID-19: quận Fairfax, Trung Tâm Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Á, MedsPack, và:

VLAC_logo_edited.png
dentist_of_america_logo.png
uwnca_logo.png
neighborhood_health_logo.png
safeway_logo.png
CarePeople_Logo_vector_color.webp
inova_logo2.png
ecnv_logo_edited.png
uswellcare_logo.png